Welcome to the Croatian Language Corpus   Croatian
   home |  Riznica |  documentation |   
Đuro Benić [2001], Osnove ekonomije; 3., izmijenjeno i dopunjeno izdanje (Školska knjiga, Zagreb), 711 pp. [word count] [Benic_Ekonomija].
Previous page

Next page

-- 682 --

Granični proizvod (MP) – prirast ukupnog outputa koji je rezultat jediničnog povećanja jednog inputa kad su drugi inputi nepromijenjeni.

Granični trošak (MC) – porast ukupnih troškova uvjetovan jediničnim porastom outputa.

Gubitak – negativan financijski rezultat koji se pojavljuje kad su rashodi veći od prihoda, a u suštini predstavlja smanjenje čiste imovine.

Herfindahlov indeks – način mjerenja monopolske moći jednak zbroju postotnih tržišnih udjela na kvadrat svih poduzeća u jednoj grani koji u čistom monopolu ima vrijednost 10 000, a u savršenoj konkurenciji 0.

Hiperprodukcija – proizvodnja koja je veća od platežno sposobne potražnje.

Hipoteka – pravo zaloga na nekretninama radi osiguranja naplate nekog potraživanja.

Holding društvo – poduzeća kojima je cilj kupovanje onolikog paketa dionica nekih društava (po vodoravnoj ili okomitoj osnovi) koji im osigurava, uz udio u raspodjeli dobiti, i upravljanje poslovanjem tih društava.

Homogeni proizvodi – proizvodi istih obilježja koji se mogu međusobno zamjenjivati, bez obzira na proizvođača.

Implicitni trošak – veličina prihoda koja bi se ostvarila zapošljavanjem resursa u drugoj najboljoj mogućnosti, a odgovara veličini prosječnog profita.

Imovina – skup pokretnih i nepokretnih dobara i prava kojim raspolaže neka fizička ili pravna osoba.

Inferiorna dobra – dobra niže kvalitete koja nosioci niskih dohodaka kupuju jer su im superiornija dobra nedostupna, pa je dohodovna elastičnost potražnje takvih dobara negativna jer povećanje potrošačeva dohotka dovodi do pada potražnje za tim dobrima, a pad dohotka do povećanja potražnje.

Inflacija – rast opće razine cijena svih dobara i usluga i otud pad kupovne snage novca.

Inovacija – ostvarenje novih ideja na području proizvodnje i plasmana proizvoda, a može se provoditi: (a) proizvodnjom novih i znatno različitih proizvoda, (b) uvođenjem nove tehnologije u proizvodnju i (c) otvaranjem novih tržišta.

Intervencionizam – oblik vanjskotrgovinske politike koji polazi od unutrašnjih razvojnih koncepcija koje nastoji uskladiti s mogućnostima svjetskog tržišta.

Investicije – ekonomske aktivnosti kojima se odriče od sadašnje potrošnje radi povećanja budućeg outputa, a mogu biti materijalna kapitalna dobra (oprema npr.) ili nematerijalna (odgoj, istraživanja, zdravlje, npr.), dok u financijskom smislu podrazumijevaju kupnju vrijednosnih papira (dionica npr.).

Investment trust – financijska organizacija koja prikuplja sredstva od malih štediša i ulaže ih u raznovrsne vrijednosne papire.

IS krivulja – pokazuje kombinacije kamatne stope i outputa za koje su investicije i štednja jednake, odnosno za koje je tržište dobara u ravnoteži.

Javni rashodi – dio fiskalne politike (politika opće potrošnje, budžetska politika) koji obuhvaća javne radove u najširem smislu (objekti od zajedničkog interesa, prometnice,

Previous page

Next page


Đuro Benić [2001], Osnove ekonomije; 3., izmijenjeno i dopunjeno izdanje (Školska knjiga, Zagreb), 711 pp. [word count] [Benic_Ekonomija].

© 2006-2009 by the Institute of Croatian Language and Linguistics

Powered by PhiloLogic
with extensions by D. Ćavar